وب شخصی حسن حسین نیا

!!! می میخورم و تو میکنی بد مستی ............ خاکم به دهان مگر که مستی ربی

وب شخصی حسن حسین نیا

!!! می میخورم و تو میکنی بد مستی ............ خاکم به دهان مگر که مستی ربی

بازار جبرانی برای بستن موقعیت‌های بازخرید یا فروش مشتریان کال مارجین که موفق به واریز وجه نشده‌اند و به دلیل شرایط بازار (نبود طرف مقابل معامله و یا صف خرید و فروش)که امکان بستن معامله آن‌ها در بازار وجود ندارد، تشکیل میشود.


 بازار جبرانی شامل  شش دوره ده دقیقه‌ای حراج تک قیمتی است.


 دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره پیش گشایش و یک حراج تک قیمتی است.


 داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ در دوره‌ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺣﺮاج ﺗﻚ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ۳،۶،۹،۱۲،۱۸،۲۷ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ روز ﻛﺎری ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۰
حسن حسین نیا